Sản phẩm

R 5 - oil- recirculating Rotary Vane Vacuum pump  R 5 - oil- recirculating Rotary Vane Vacuum pump
R 5 - oli- recirculating Rotary Vane Vacuum pump 3-1600 m3/h (50 Hz) 3,6-1920 m3/h (60 Hz) 0,1-20 mbar Successfully...
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận